ISNO

Inteligentní systém nakládání s odpady

Vyhlídky do budoucna co se poplatků za odpady týče, nejsou nikterak optimistické. Horní hranice poplatku za odpady se zvýšila z 500 Kč na 1000 Kč na osobu, skládkování netříděného odpadu by se mělo zdražovat, pohonné hmoty jdou stále nahoru a našlo by se ještě více podobných prognóz, kterými bychom vás mohli strašit. Naštěstí existují způsoby jak se těmto tlakům na naše peněženky bránit. Snižováním produkce odpadů  (např. používání jedné nákupní tašky, nekupování balených vod atd.), využíváním objemu popelnic a pytlů (k výsypu jsou přistavovány pouze plné popelnice, ke svozu jsou přistavované pouze plné pytle s vytříděným odpadem), odkládáním rostlinných odpadů na hnojiště, zvířatům nebo kompostováním a tříděním odpadů (papír, plast, sklo atd.) je možné ušetřit až 70% poplatku. Věříme, že ne každý chce zatěžovat životní prostředí odpadem a ještě za to platit nemalé peníze, a proto jsme se rozhodli v obci zavést projet nazvaný „Inteligentní systém nakládání s odpady“, díky kterému mohou občané za ekologický přístup k odpadům ušetřit celkem pěkné peníze. Tomuto způsobu nakládání s odpady je vstřícný tzv. inteligentní systém nakládání s odpady, ve zkratce ISNO.

A jak vlastně ISNO funguje?

Každá domácnost obdrží nádoby na třídění plastu, papíru a BIO odpadu. Na zvláštních internetových stránkách, na adrese www.mojeodpadky.cz, bude každému občanovi zřízen odpadový účet, ke kterému získá přihlašovací údaje. Na webu budeme průběžně umísťovat informace o ekologickém nakládání s odpady z jednotlivých domácností a uživatelé po přihlášení v sekci „Hodnocení stanoviště“ si budou moci zkontrolovat, zda byly do databáze započteny jimi odevzdané odpady. Tyto odpady budou oceněny pomocí EKO-bodů. Každá domácnost získává určitý počet EKO-bodů dle toho, jak třídí odpady, jak využívá objem nádob a jak snižuje produkci odpadů. Na konci každého čtvrtletí se sečtou úspory vzniklé efektivním nakládáním s odpady a stanoví se hodnota EKO-bodů, neboli vypočte se, kdo bude mít jakou slevu na poplatku za odpady.

Obecně lze tedy ISNO popsat jako systém, který sleduje a vyhodnocuje množství produkce odpadu a podíl třídění v jednotlivých domácnostech a na základě získaných údajů navrhuje slevy těm občanům, kteří se k nakládání s odpady chovají zodpovědně a nezatěžují životní prostředí ani obecní rozpočet.

O výši slev/počtu získaných EKO-bodů rozhoduje:

1. Jak domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku; nekupuje neochucené balené vody; neodebírá letáky, které, aniž by se četli, skončí v nádobě na papír. Snižování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady – odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat…

2. Jak domácnost efektivně využívá objem nádob – přistavuje k výsypu pouze plné nádoby; zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd.

Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svést z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?

3. Jaké odpady domácnost třídí – nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a suť.

U směsného odpadu se vyjma svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace neplatí – vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije.

Postup zavádění ISNO

Systém ISNO již několik let úspěšně funguje v několika obcích ČR. Jelikož ohlasy občanů, kteří jsou již do ISNO zapojeni jsou pozitivní, rozhodla se společnost Nehlsen Třinec, nabídnout jej i v obcích, kde provádí nakládání s odpady.

Pro co nejplynulejší zavedení systému jsme rozhodli o jeho vyzkoušení v roce 2015 ve 2 obcích – Milíkově a Hrádku a ve městě Třinci. V každé z testovaných lokalit bude ISNO implementováno s drobnými odlišnostmi tak, abychom ke konci roku mohli výsledky vyhodnotit a navrhnout variantu, která se v našich podmínkách nejlépe osvědčila.

Předpokládá se, že od roku 2016 by se do systému ISNO mohly postupně zapojovat i další obce z třineckého a jablunkovského regionu.

Na závěr jedna otázka – je moudré zatěžovat životní prostředí směsnými odpady a ještě za to platit?