ISNO – obecné informace

Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO)

Inteligentní systém nakládání s odpady má za cíl, aby:

 1. třídění odpadů bylo stejně pohodlné jako vyhazování odpadu do popelnice se směsným odpadem – každá domácnost, která si zažádá, získá zdarma čipem označenou nádobu na plast a na papír,
 2. třídění odpadů bylo výhodné – domácnosti, které budou poctivě třídit odpad, mohou dosáhnout snížení poplatku až do výše 70% stanoveného poplatku (v případě, že např. pětičlenná rodina bude zodpovědně třídit, může v následujícím roce místo 2350 Kč, zaplatit pouze 705 Kč),
 3. třídění odpadů bylo nevšední – každé čtvrtletí bude zveřejňováno hodnocení jednotlivých domácností,
 4. platba za odpady byla spravedlivá – domácnost, která třídí odpady, bude platit za odpady méně než, domácnost, která odpady netřídí.

Hlavní důvody proč ISNO podpořit

 1. Kdo třídí, šetří peníze – cca 80% odpadu produkovaného v domácnostech je možné vytřídit na jednotlivé složky jako je plast, papír, sklo, bioodpad atd., a prodat jako druhotnou surovinu. Čím více se ušetří, tím méně se vybere na poplatcích od těch, co se o to zasloužili.
 2. Kdo třídí, šetří životní prostředí – vytříděný odpad (druhotná surovina) z části nahradí prvotní surovinu, kterou je třeba těžit – čím více se třídí, tím méně se těží.

Doporučení ISNO – jak získat maximální možnou slevu na poplatku

 1. Domácnost snižuje produkci odpadů – např. používá jednu kvalitnější nákupní tašku; nekupuje neochucené balené vody; neodebírá letáky, které, aniž by se četli, skončí v nádobě na papír. Snižování produkce odpadů je nejekonomičtější a zároveň nejekologičtější způsob nakládání s odpady – odpad, který nevznikne, není třeba recyklovat popř. likvidovat…
 2. Domácnost efektivně využívá objem nádob – přistavuje k výsypu pouze plné nádoby; zmenšuje objem odpadu, např. šlape PET lahve, rozlepuje krabice od mléka, od bot atd. Svoz odpadů tvoří podstatnou část ceny, kterou si svozová firma za svoje služby účtuje. Např. 1 tunu PET lahví je možné svést z cca 500 nádob (nesešlápnuté PET lahve) i z cca 150 nádob (sešlápnuté PET lahve). Každý výsyp se platí, tak proč platit za výsyp vzduchu?
 3. Domácnost třídí vše, co se dá třídit – nevyhazuje do popelnice se směsným odpadem papír, plast, sklo, biologicky rozložitelný odpad, drobné elektrozařízení, textil, jedlý olej a tuk, nebezpečný odpad a suť. U směsného odpadu se mimo svozu platí i jeho likvidace. Z tohoto důvodu je dobré, když se ho produkuje co nejméně. Směsný odpad běžně obsahuje až 80 % cenných druhotných surovin, jako je plast, papír, bio atd., které se dají pohodlně vytřídit. Za vytříděný odpad se likvidace neplatí – vytříděný odpad se prodává jako druhotná surovina, která se po recyklaci znovu využije.

Podmínky pro získání slevy na poplatku

 1. Domácnost provede inventuru stanoviště – pro výpočet slevy je třeba znát prvotní toky odpadů, tj. kdo kam třídí svůj odpad. Na čipu popř. čárovém kódu, kterým je označena každá nádoba, je uveden unikátní identifikační kód.  Tento kód musí být uveden i ve Vašem odpadovém účtu. Do svého odpadového účtu se přihlásíte prostřednictvím tohoto webu pomocí loginu a hesla, které Vám předají na obecním úřadě. Pokud v sekci „Inventura stanoviště“ nebude kód uveden, stačí ho tam doplnit kliknutím na tlačítko „Přidat nádobu“  nebo ho přinést opsaný na papírku na obecní úřad v tomto rozsahu: velká plastová popelnice na kolečkách – směsný odpad – kód: 0049078 Nádoby na BIO odpad se do inventury neuvádějí! Dále je třeba v sekci „Inventura stanoviště“ zkontrolovat či doplnit informace o osobách, které do uvedených nádob třídí odpady. Nezapomeňte inventuru potvrdit!Inventura stanoviště, má za cíl předejít nepříjemným překvapením typu, třídím plast, papír a nic se mi nepřipisuje nebo naopak připisuje se mi více odpadu, než skutečně vytřídím. Občas se stane, že se občané přestěhují a vezmou si s sebou i popelnice. Změnu bydliště nenahlásí svozové společnosti, tudíž popelnice jsou stále evidované na původním stanovišti, kde už bydlí třeba někdo jiný.
 2. Domácnost vyplní a odešle odpadový dotazník – registraci je možné provést na tomto webu sekce „Odpadový dotazník“ nebo osobně na obecním úřadě. Nezapomeňte uvést způsoby, jakými snižujete produkci odpadů. Na tomto webu v sekci „Články, dokumenty…“ najdete seznam nejčastějších způsobů snižování produkce odpadů.

Odpadový dotazník má dvojí význam:

 1. Poskytuje informace potřebné pro výpočet slevy na poplatku.
 2. Slouží jako ochrana proti občanům, kteří by se snažili systém přechytračit.

Odeslaný odpadový dotazník a inventura stanoviště jsou nezbytné pro získání slevy na poplatku!

Sleva na poplatku

 1. Může činit maximálně 70% ze stanoveného poplatku.
 2. Sleva na poplatku je udělována za třídění odpadů, za efektivní využívání sběrných nádob a za snižování produkce odpadů.
 3. Sleva na poplatku je stanovena pomocí získaných EKO-bodů, které budou připisovány na účet domácnosti vždy po uzavření čtvrtletí.
 4. Sleva na poplatku se uplatňuje při platbě poplatku na další rok – poplatek např. na rok 2016 je ponížen slevou, která byla připsána na odpadový účet stanoviště v roce 2015.
 5. Výpočet slevy na poplatku je prováděn na základě tří hodnotících kritérií ISNO.

Hodnotící kritéria ISNO

 1. Druhy tříděných odpadů a způsoby snižování produkce odpadů uvedené v odpadovém dotazníku (čím více se snižuje produkce odpadů a čím více druhů odpadů se třídí, tím lépe)Odpadový dotazník poskytuje důležité informace, na jejichž základě jsme v součinnosti s obslouženým objemem nádob a poměrem objemů obsloužených nádob různých komodit schopni posoudit, zda je s odpadem nakládáno správně.
 2. Poměr objemů obsloužených nádob se směsným odpadem, s plastem a s papírem.
 3. Celkový objem obsloužených nádob jak se směsným tak s tříděným odpadem za rok (součet objemů všech obsloužených nádob přepočtený na jednoho člena domácnosti za rok)

Upozornění

Neekologické nakládání s odpadem (např. pálení, vožení do lesa atd.) se v rámci ISNO nevyplácí. Základem ISNO je efektivní (ekonomické) třídění odpadů, který je prodán jako druhotná surovina. Odpad ležící v lese nemá v rámci ISNO  žádný význam. Stejně tak se v rámci ISNO nevyplácí vozit tříděný odpad z práce nebo ze sběrných míst. ISNO je nastaveno na průměrnou produkci odpadu, tudíž se pro získání maximální možné slevy stačí jen řídit doporučením ISNO. Není třeba dělat nic navíc.