Zimní údržba komunikací

Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad, které vznikly povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic.

V praxi to znamená, že komunikace se na území města / obce  udržují v převážné míře plužením a na komunikacích většího dopravního významu a chodnících, se provádí posyp. Ten se provádí inertními nebo chemickými posypovými materiály. Bližší informace o způsobu provádění zimní údržby komunikací se nacházejí v plánu zimní údržby města / obce. V plánu jsou rovněž vyjmenovány komunikace na kterých se zimní údržba neprovádí.

1. Vysvětlení obsahu některých pojmů.

Obecně závaznými právními předpisy se rozumí:
a) zákon č. 13/1997 Sb., O pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů,
b) vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních  komunikacích v plném znění

Zimní údržbou pozemních komunikací se rozumí zmírňování závad, které vznikly povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací na místních komunikacích a průjezdních úsecích silnic (§41, odst.1 prov. vyhl).

Sjízdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav komunikací, který umožňuje jízdu silničních a jiných vozidel přizpůsobenou dopravnětechnickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§26, odst.1 zákona).

Závady na sjízdnosti pozemních komunikací jsou takové změny ve sjízdnosti, které nemůže řidič předvídat ani při jízdě přizpůsobené dopravnětechnickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům.Závadami ve sjízdnosti nejsou úseky nebo části a součástí pozemních komunikací, na nichž se podle operačního plánu údržba neprovádí vůbec, anebo jen částečně (§26, odst.6 zákona).

Schůdnost místních komunikací a průjezdních úseků silnic je takový stav těchto komunikací, který umožňuje chůzi přizpůsobenou dopravnětechnickému a stavebnímu stavu komunikace, povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům (§26, odst. 2 zákona).

Závadami ve schůdnosti se rozumí taková změna schůdnosti, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném dopravnětechnickému a stavebnímu stavu komunikace a povětrnostním podmínkám a jejich důsledkům(§26, odst.2 zákona).

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky uvedené v operačním plánu, které se neudržují jednak pro jejich malý dopravní význam, jednak pro technickou nemožnost údržby (§27, odst.6 zákona).

Kalamitní situace vzniká mimořádnou změnou povětrnostních podmínek, která způsobí nadměrný spad sněhu zpravidla spojený se silným větrem nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost pozemních komunikací na většině území města.

2. Základní povinnosti vlastníků, správce a uživatelů pozemních komunikací v zimním období

a) Základní povinnosti vlastníka pozemních komunikací:

• zajistit dostatečně finanční prostředky na provádění zimní údržby
• uzavřít smlouvu s firmami a organizacemi o provádění zimní údržby na základě výběrového řízení

b) Základní povinnosti správce komunikací:

• zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se zimní údržbou,
• v průběhu zimního období operativně zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích, přičemž neopomíjejí ekonomickou stránku zimní údržby,
• řídit a kontrolovat průběh zajišťování zimní údržby pozemních komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci a na základě zjištěných stavů provádět potřebná opatření,
• úzce spolupracovat při zajišťování zimní údržby pozemních komunikací s odborem dopravy příslušného města či obce,správou a údržbou silnic a orgány Městské policie a Policie ČR,
• po projednání s orgány policie zvážit možnosti změn v dopravním značení na pozemních komunikacích s cílem usnadnit provádění zimní údržby, ( např. zákaz zastavení, zjednosměrnění zákaz vjezdu apod.),
• provádí záznam o spotřebě všech posypových materiálů a solanky,
• provádí záznam o předání služby,
• kontroluje komunikační síť v terénu a na podkladě zjištěného stavu provádí potřebná opatření,
• řídí a kontroluje výkon zimní údržby na pozemních komunikacích,
• vede předepsanou evidenci o výkonech při zimní údržbě komunikací ( zejména deník služeb, přehled vývoje počasí, hlášení o sjízdnosti a schůdnosti apod. ).

c) Základní povinnosti uživatelů pozemních komunikací:

• přizpůsobit jízdu a chůzi stavu komunikací, který je v zimním období obvyklý ( kluzkost, sníh  na komunikacích apod. ),
• při chůzi po místních chodnících a komunikacích, kde se podle plánu zajišťuje schůdnost, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat zvýšenou pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínů stromů a budov apod. ),
• při chůzi po chodnících používat té části chodníku, která je posypána inertními posypovými materiály,
• při přecházení komunikací používat označeného přechodu pro chodce nebo jiného přechodu na němž je zajišťována schůdnost. Při přechodu komunikací na jiných místech správce komunikací za schůdnost neodpovídá.