Charakteristika

Stručná charakteristika střediska

  • sběr odpadů na sběrném dvoře
  • překládání komunálních odpadů na překládací stanici
  • kompostování a osévání kompostu
  • svoz průmyslových a velkoobjemových odpadů ze 41 m³ kontejnerů
  • svoz odpadu v bikranových nádobách
  • čištění odpadní vody na čistírně opadních vod na Tyrské
  • provozování místa zpětného odběru elektrozařízení

Provozní doba v areálu recelopronu v Třinci na Tyrské

Pondělí07:0017:00 hod.  
Úterý07:0017:00 hod.  
Středa07:0017:00 hod.  
Čtvrtek07:0017:00 hod.  
Pátek07:0017:00 hod.  
Sobota07:0012:00 hod.  
Neděle ZavřenoZavřeno  

Upozornění:

Dne 01. 01. 2005 nabyla účinnosti nová obecně závazná vyhláška č. 21/2004 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území Města Třince, která stanovuje základní principy systému nakládání s komunálním odpadem. V článku 7 této vyhlášky se stanovuje mj. systém odběru komunálních odpadů na sběrném dvoře v Třinci na Tyrské za podmínek stanovených Provozním řádem.

Komunální odpady jsou odpady skupiny 20 dle Katalogu odpadů uvedeného ve vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Do skupiny 20 patří pouze odpady komunální (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) a odpady charakteru komunálního vznikající při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání (např. v kancelářích, školách).

Oproti tomu Stavební a demoliční odpady jsou zařazeny do skupiny 17, např. 17 01 Beton, cihly tašky a keramika; 17 02 Dřevo, sklo a plasty; 17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu (lepenka); 17 05 Zeminy, kamení a vytěžená hlušina; 17 06 Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu (eternit); 17 08 Stavební materiály na bázi sádry; 17 09 Jiní stavební a demoliční materiály.

Bezplatný odběr se vztahuje na odpady kategorie 20 a jak z výše uvedeného vyplývá, stavební odpad není odpad kategorie 20, proto jeho odběr je na sběrném dvoře zpoplatněn dle ceníku.
Tato skutečnost není novinkou. Příjem stavebního odpadu byl téměř vždy zpoplatněn, ale od roku 2002 byl  současně omezen na množství 500 kg/občana/rok (sběrný dvůr není skládka).
Od 01. 01. 2005 toto omezení již neplatí tj. občané mohou přivést jakékoliv množství, avšak dovezené množství bude zváženo a občan tento odpad zaplatí v hotovosti na místě.

Drobná množství komunálních a stavebních odpadů se odebírají ve sběrných dvorech. Občané mohou tudíž sami dopravit tyto odpady vznikající při jejich činnosti na sběrný dvůr a nečekat tak na termín kontejnerového sběru objemového odpadu nebo jej dokonce ukládat na černých skládkách v obci.