Kompostárna

Průmyslová kompostárna v areálu Regionálního centra logistiky pro nakládání s odpady, materiálem a odpadními vodami v Třinci na Tyrské je zařízení k využívání odpadů a je určena ke kompostování bioodpadů.

Základní údaje zařízení

  • Celková roční kapacita zařízení je 8.400 m3 × rok-1
  • Roční kapacita zpracovávaných bioodpadů činí 5.200 tun
  • Roční produkce průmyslového kompostu je 4.000 tun

Použitý způsob kompostování

Tuto technologii lze charakterizovat příznivými ekonomickými ukazateli, možností smysluplně zpracovávat zbytkovou biomasu jak i skutečností, že pro její realizaci lze využívat dostupnou techniku. V převládající míře je technologie kompostování v pásových hromadách zabezpečována technickými prostředky, spadajícími do oblasti malé a střední mechanizace. To je vhodné zejména z důvodu převozu této techniky. Kompostování je proces, kde za aerobních podmínek dochází k rozkladu organických látek a jejich přeměně na látky humusové. Konečným akceptorem elektronů při rozkladných reakcích je kyslík.

Průmyslová kompostárna na Tyrské používá pří biodegradaci  odpadů technologii kompostování v pásových hromadách kontrolovaným mikrobiálním procesem.

Průběhy kompostování je, až na malé odchylky, podobný u všech technologií kompostování. Z hlediska probíhajících dějů je téměř lhostejné, zda je kompostování realizováno zcela volně na hromadách bez jakéhokoliv řízení nebo na urovnávaných hromadách s ovlivňováním kompostovacích podmínek, či v některých speciálních kompostovacích zařízeních – bioreaktorech, ve vacích apod. Co se významně liší je pouze intenzita probíhajících dějů.

Výsledkem kompostování je především převedení nestabilních organických surovin na stabilní produkt, což doprovází snížení objemu a hmotnosti, snížení obsahu vody a potlačení nežádoucích druhů mikroorganismů.

Zjednodušeně lze celý proces vyjádřit obecnou rovnicí:
organické látky + O2 + mikroorganismy >> kompost + CO2 + H2O + teplo

Mikroorganismy působením enzymatických systémů rozkládají vyšší organické sloučeniny na jednodušší sloučeniny.

Materiály vhodné ke kompostování

V podstatě lze kompostovat veškeré organické látky. Zvýšenou pozornost je však třeba věnovat surovinám, které obsahují výrazný podíl chemických látek (např. po chemickém ošetření a úpravě) a zbytků rostlin, které jsou výrazně napadané některými chorobami (např.: virus tabákové mozaiky, šárka švestková a klíněna javorová). Při dostatečně kvalitním průběhu kompostování, lze tyto rizika přenosu nemocí vyloučit. Zbytky vařených jídel a potraviny by neměly do kompostu přijít ve velkém množství, protože lákají různé hlodavce a ptactvo, brzy podléhají zkáze a potom nepříjemně zapáchají. Toto je možné odstranit smícháním s větším množstvím suchého, savého materiálu a překrytím stávající zakládkou. Ideální je směs nejrozličnějších materiálů, které je však potřeba vhodně upravit (podrtit, posekat, zvlhčit, atd.) a dobře promíchat.

Tabulka č. 1  Materiály vhodné ke kompostování

Odpad z kuchyněOdpad ze zahradJiný organický odpad
zbytky z čištění zeleniny a ovocezbytky rostlinpopel ze dřeva
zbytky potravinposečená tráva, listídřevěné pilina a hobliny
čaj, kávový výluhrozdrcené větveodpadní papír
ovoce, zelenina
zemina a kamení

Tabulka č. 2  Materiály nevhodné ke kompostování

Druhotné surovinyNebezpečné látkyProblematické látky
kovybarvyprach ze smetí a vysávání
plastystaré lékyčásti rostlin napadené chorobami
sklostaré olejekosti
textilmonočlánky, bateriesyrové maso (větší množství)
sběrový papírchemikálie

Vedlejší živočišné produkty budou přijímány pouze s povolením (doklad o schválení a registraci) a za podmínek stanovených Krajskou veterinární správou Moravskoslezského kraje a v souladu s nařízením EP a Rady ES č. 1069/2009, a to v množství max. do 10 t denně (tj. do limitu, stanoveného v příloze č. 1 zákona č. 76/2002 Sb., v bodu 6.5).