Místo zpětného odběru

Město Třinec uzavřelo dohodu se společnostmi  EKOLAMP  s.r.o., ELEKTROWIN a.s., a ASEKOL  s.r.o.,  o zajištění  zpětného odběru elektrozařízení.
Tuto povinnost Město Třinec následně přeneslo na společnost Nehlsen Třinec, s.r.o., uzavřením Smlouvu o spolupráci při zajišťování práv a povinností při zpětném odběru. Na základě této smlouvy uzavřené v souladu se zákonnou úpravou zpětného odběru některých výrobků dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, mohou povinné osoby podle § 38 odst. 6 citovaného zákona využít ke splnění své povinnosti zpětného odběru sběrného dvora na Tyrské.
Nehlsen Třinec, s.r.o., zřídila místo zpětného odběru elektrozařízení v prostorách sběrného dvoru na Tyrské. Místo zpětného odběru tak zcela logisticky zapadá do komplexního systému nakládání s komunálním odpadem.

Výsledky sběru EEZ vynaloženému úsílí na efektivitu, technické vybavení zcela odpovídají.

Společnost Asekol s.r.o., uvádí ve svých materíálech, že „počet zpětně odebraných elektrozařízení v rámci kolektivního systému Asekol strmě stoupá. Každý občan loni kolektivnímu systému Asekol odevzdal průměrně 1,25 kg vysloužilých spotřebičů, což je 41% nárůst oproti roku 2007. V roce 2009 plánujeme pokračovat ve zvyšování objemu sběru a dostat se na hranici 1,4 – 1,5 kg sebraných elektrozařízení na obyvatele. Největší podíl na nárůstu zpětně odebraných elektrozařízení mají stejně jako v předešlých letech obyvatelé Vysočiny, kde každý občan v roce 2008 odevzdal Asekolu 1,698 kg vysloužilých spotřebičů.“
V místě zpětného odběru na sběrném dvoře na Tyrské bylo převzato od občanů města Třinec 89.020 kg elektrospotřebičů spadající do „správy“ společnosti Asekol s.r.o. Průměrná hmotnost zpětně odebraného elektrozařízení na občana měst Třince činí 2,226* kg.
Lze tedy s nadsázkou konstatovat, že již dnes plníme požadavky roku 2015 za což patří všem občanům města Třince dík.

Ještě lépe vyznívá zpětný odběr, který realizujeme pro společnost Elektrowin a.s. – 2,611 kg na občana a rok.

Průměrná hmotnost odebraných EEZ činí 4,86 kg na občana a rok.

Několik fotografií místa zpětného odběru a systému sběru, evidence a uskladnění EEZ

Popis systému zpětného odběru

Česká republika implementovala požadavky evropských směrnic 2002\95\ES a 2002\96\ES vztahující se k nakládání s elektrozařízeními a odpady.
Zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v  § 38 stanovena výrobcům a dovozcům elektrozařízení povinnost zajištění zpětného odběru a odděleného sběru použitých elektrických a elektronických zařízení.

Systémové řešení

K naplnění povinnosti výrobců v oblasti zpětného odběru byla vytvořena síť míst zpětného odběru, jejímž základem jsou sběrné dvory provozované v rámci komunálního systému odpadového hospodářství obcí, dále jsou zapojovány provozovny posledních prodejců a servisů a v neposlední řadě jsou zapojeny i obce bez sběrných dvorů, které řeší problém s velkoobjemovými a nebezpečnými odpady pomocí mobilních svozů. Dochází tak k využití synergií, které ve vztahu k elektrozařízením jako k potenciálním elektroodpadům jako složce komunálního odpadu mají jak obce, tak v případě zajištění zpětného odběru výrobci. Místa zpětného odběru elektrozařízení jsou tak vytvářena ve sběrných dvorech a na sběrných místech obcí provozovaných v rámci jejich komunálního systému odpadového hospodářství. Na základě registrace svozových společností, mají možnost předat bezplatně ke zpětnému odběru elektrozařízení, která se v rámci mobilních svozů od občanů odeberou.

Zpětně se odebírá každé elektrické nebo elektronické zařízení určené pro použití v domácnosti, tedy jednak od občanů, tak i od podnikajících právnických nebo fyzických osob (dále jen spotřebitelé).  Podnikatelské subjekty mají právo po obsluze sběrného místa požadovat potvrzení o předání elektrozařízení ke zpětnému odběru (zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění, § 38, odst. 7), proto jsme pro obsluhu sběrných míst připravili formuláře, které je možné pro tento požadavek využít.

V místě zpětného odběru se od spotřebitelů zpětně odebírají elektrozařízení. Teprve výrobce nebo osoba, na kterou jsou povinnosti přeneseny (společnost Ekolamp, s.r.o., Elektrowin a.s., Asekol s.r.o., jako provozovatelé kolektivního systému), rozhodují o dalším nakládání s nimi. Výrobce nebo provozovatel kolektivního systému rozhoduje, zda jsou zpětně odebrané výrobky určené k opětovnému použití a zda budou v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích výrobky posouzeny a opětovně použity nebo zda se stanou odpadem a bude s nimi dále nakládáno v souladu se zákonem o odpadech.

Místa zpětného odběru nevedou o zpětně odebraných elektrozařízeních žádnou evidenci, zejména ne jako o odpadech. Elektrozařízení se stává odpadem až u zpracovatele. Výjimkou jsou vybraná místa zpětného odběru (cca 10 % z celkového počtu), která vedou podrobnou evidenci o počtech kusů přijatých elektrozařízení po jednotlivých podskupinách.

Sběr je realizován prostřednictvím sběrné sítě, která je tvořena:

 • sběrnými dvory a mobilními svozy v obcích
 • prodejnami a opravnami elektrozařízení
 • doplňkovými sběrnými místy, např.: kontejnery umístěné na veřejných prostranstvích nebo ve veřejných budovách
 • pro firmy a instituce je možný individuální odvoz většího množství elektrozařízení nebo nadměrně velkých elektrozařízení

Seznam elektrozařízení spadajících do jednotlivých skupin stanovených v příloze č. 7 zákona o odpadech

Velké domácí spotřebiče

 1. Velká chladící zařízení
 2. Chladničky, mrazničky a jejich kombinace
 3. Mrazničky
 4. Ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potraviny
 5. Klimatizační zařízení
 6. Pračky
 7. Sušičky
 8. Myčky nádobí
 9. Pečící zařízení
 10. Sporáky
 11. Plotny
 12. Mikrovlnné trouby
 13. Ostatní velká zařízení pro používaná k vaření a jinému zpracování potravin
 14. Elektrická topidla
 15. Elektrické radiátory
 16. Ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a sedacího nábytku
 17. Elektrické ventilátory
 18. Ostatní ventilační a odsávací zařízení
 19. Ostatní velké spotřebiče ve skupině 1. neuvedené

Malé domácí spotřebiče (rozměry menší než 40x80x50 cm)

 1. Vysavače
 2. Čistící stroje na koberce
 3. Ostatní zařízení pro čištění
 4. Zařízení používaná k šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu
 5. Žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy
 6. Topinkovače
 7. Fritovací hrnce
 8. Mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů
 9. Elektrické nože
 10. Spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo
 11. Hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času
 12. Váhy
 13. Ostatní malé domácí spotřebiče ve skupině 2. neuvedené

Elektrické a elektronické nástroje

 1. Vrtačky
 2. Pily
 3. Šicí stroje kromě zařízení používaných v domácnostech spadajících pod skupinu 2
 4. Zařízení pro soustružení, frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení, skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů
 5. Nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely
 6. Nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití
 7. Zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými způsoby
 8. Nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti
 9. Ostatní elektrické a elektronické nástroje ve skupině 6. neuvedené

* v této částce je zahrnuta i hmotnost elektrozařízení svezaných z mobilních svozů z okolních obcí, ale jedná se o zanedbatelné množství s ohledem na celkovou výši odběru