Školám nabízíme

Besedy pro základní školy

Provádíme besedy spojené s hrou na téma třídění a recyklace odpadu pro žáky základních škol. Beseda je vhodným doplněním environmentální výchovy. Obsahuje informace k tematickému okruhu „Vztah člověka k prostředí“ průřezového tématu „Environmentální výchova“ v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání. Cílem je podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů.

V průběhu besedy lektorka žákům ozřejmí správné třídění a následné využití separovaného odpadu. K tomu ji napomáhají rekvizity, kufřík plný recyklátů a jiné materiály. Součástí je také hra, při které si žáci prakticky vyzkouší, jak správně třídit. Příležitostně besedu doplňujeme o prohlídku svozového vozidla.

Prohlídky sběrného dvora a třídící linky

Pro žáky a studenty základních a středních škol organizujeme prohlídky s výkladem našeho sběrného dvora a třídící linky.
 

Kontakt

Asistentka jednatele
Kateřina Ciencialová
+420 558 329 677
katerina.ciencialova@nehlsen.cz